สมัครสมาชิก/ยืนยันตัวตน

ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยรายละเอียดส่วนบุคคลการสมัครสมาชิกไว้กับเว็ปไซต์ Paykalken.com เพื่อเป็นประโยชน์ในสัญญาบริการ และยอมรับข้อเสนอราคาบริการรับถอนหรือแลกเปลี่ยน PayPal (โดยต่อไปจะเรียกว่าเพคาลเคน) ตามช่องทางที่ข้าพเจ้าติดต่อไป หากภายหลังเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้เพคาลเคนนั้น ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งถอนกับทางเว็ปไซต์ถูกปฏิเสธหรือถูกยกเลิกจากผู้ให้บริการ โดยสาเหตุมาจากความผิดพลาดหรือผิดปกติจากบัญชีเพคาลเคนของข้าพเจ้าทุกกรณี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมูลค่าเงินในปัจจุบัน ภายใน 5 วัน (หรือตามแต่ข้อตกลง) นับตั้งแต่วันที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น หากข้าพเจ้ามีเจตนาไม่ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางเว็ปไซต์ส่งข้อมูลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฏหมายต่อไป และหากมีเหตุต้องฟ้องร้องให้ถือการยืนยันตัวนี้ฉบับนี้เป็นสัญญาใช้บริการและฟ้องร้องในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น


  รูปถ่ายบัตรประชาชนชัดเจน (ทำลายน้ำเพื่อความปลอดภัยได้)*

  หน้าชื่อบัญชี Paypal* ตัวอย่าง

  รูปถ่ายหน้าแรกบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงิน*

  ข้าพเจ้าได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทุกประการ*

  เรียนผู้ใช้บริการ

  เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วสามารถ Inbox ผ่านกล่องข้อความขวามือ หรือติดต่อเพจ Paykalken เพื่อดำเนินการแลกได้ทันที

  Dany Williams

  Dany Williams

  Typically replies within an hour

  I will be back soon

  Dany Williams
  Hey there 👋
  It’s your friend Dany Williams. How can I help you?
  Messenger